Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]

Łupki i gaz łupkowy

oddzialywaniagazulupkowego.pl

Koncesje

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania złóż gazu ziemnego w Polsce zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wymaga uzyskania koncesji poprzedzonej przetargiem.
Warunki przetargu powinny mieć charakter niedyskryminujący i dawać pierwszeństwo najlepszym systemom poszukiwania, rozpoznawania albo wydobywania węglowodorów ze złóż.
Organem koncesyjnym w przypadku koncesji poszukiwawczych jak i wydobywczych jest minister właściwy ds. środowiska.

Złoża niekonwencjonalne stanowią własność Skarbu Państwa, który rozporządza prawem do nich poprzez ustanowienie użytkowania górniczego. Takie ustanowienie następuje w drodze umowy zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą a Skarbem Państwa (w imieniu którego występuje Minister Środowiska). Tak więc prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu złóż kopalin energetycznych wymaga zarówno uzyskania koncesji jak i posiadania prawa do użytkowania górniczego.

 

Z wnioskiem o udzielenie koncesji na przedmiotową działalność może zwrócić się każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, dotyczy to również przedsiębiorców z kapitałem zagranicznym.

Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż gazu ziemnego z łupków jest udzielana na czas oznaczony, nie krót­szy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba, że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy (w przypadku koncesji na poszukiwanie złóż gazu łupkowego koncesje zostały udzielone inwestorom na okres od 3 do 6 lat). Natomiast w praktyce koncesje na wydobywanie kopaliny ze złoża udzielane są na okres od kilku do 40 lat, w zależności od wielkości złoża i ilości zasobów. Powierzchnia terenu objętego koncesją na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny nie może przekroczyć 1 200 km2.

Udzielenie koncesji następuje, gdy spełnione zostaną wszystkie warunki ustawowe, w tym gdy udzielenie koncesji zostało zaopiniowane (w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie) lub uzgodnione (w przypadku na wydobywanie) przez właściwe organy współdziałające oraz gdy nie zachodzą przesłanki dla odmowy udzielenia koncesji. Wydane w trakcie postępowania koncesyjnego opinie nie są wiążące, lecz stanowią element pomocniczy dla Ministra Środowiska. Uzgodnienia natomiast oznacza konieczność wyrażenia zgody, nawet pod pewnymi warunkami, na wykonywanie zamierzonej działalności objętej koncesją. Odmowa uzgodnienia choć nie jest wiążąca dla Ministra Środowiska, może stanowić przesłankę decyzji odmownej.

W sytuacji gdy etap poszukiwania lub rozpoznawania zasobów gazu ziemnego z łupków zakończył się pozytywnie, kolejnym etapem jest zainicjowanie wydobywania zasobów ze złóż. Aby to uczynić, przedsiębiorca musi uzyskać koncesję na wydobywanie i zawrzeć umowę o ustanowienie użytkowania górniczego. Według polskiego prawa przedsiębiorcy, który rozpoznał złoże kopaliny i udokumentował je w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża oraz uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną tego złoża przysługuje tzw. pierwszeństwo w nabyciu koncesji wydobywczej. Inwestor ma na to 5 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną. W tym kontekście kluczową kwestią jest zagwaranto­wanie przedsiębiorcy, który poniósł nakłady na opracowanie dokumentacji geologicznej złoża, uprawnienia do podjęcia działalności pozwalającej na uzyskanie korzyści majątkowych z dokona­nego odkrycia. Jeżeli przedsiębiorcy nie wystarczy ww. okres, wówczas dany obszar trafia na drogę przetargową.

Szczegółowy zakres wniosku o udzielenie koncesji zarówno poszukiwawczo – rozpoznawczej jak i wydobywczej zawarty jest w ustawie prawo geologiczne i górnicze w dziale III, rozdział 1.


Tabela 7. Najważniejsze decyzje/pozwolenia zezwalające na poszukiwania lub wydobywanie gazu ziemnego z łupków. 

Decyzja/pozwolenie

Koncesja poszukiwawcza

Koncesja wydobywcza

Organ wydający/zatwierdzający

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

(ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)rada gminy/miasta

projekt robót geologicznych

(art. 25, 79 ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz Rozp. MŚ z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych)decyzja o udzieleniu koncesji – minister właściwy ds. środowiska opiniowany przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)

dokumentacja geologiczna złoża

(ustawa prawo geologiczne i górnicze, dział V, rozdział 2)decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną złoża – minister właściwy ds. środowiska

projekt zagospodarowania złoża

(Rozp. MŚ w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż)zaopiniowany przez właściwy miejscowo organ nadzoru górniczego

dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z wtłaczaniem wód do górotworu

(ustawa prawo geologiczne i górnicze, dział V, rozdział 2)decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną – minister właściwy ds. środowiska

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach*

(ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

dział V, rozdział 3)wydaje: regionalny dyrektor ochrony środowiska lub starosta, lub wójt burmistrz lub prezydent miasta

uzgadnia: regionalny dyrektor ochrony środowiska; jeżeli przedsięwzięcie znajduje się na obszarze morskim- dyrektor urzędu morskiego;

opiniuje: organy administracyjne o których mowa w art. 70 Uooś

Prawo wodne

decyzja o ustaleniu linii brzeguwłaściwy terenowy organ administracji morskiej lub marszałek województwa lub starosta

decyzja w sprawie zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzidyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej

pozwolenie wodnoprawne

(m.in. na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych)starosta lub marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami wydobywczymiregionalny dyrektor ochrony środowiska lub marszałek województwa lub starosta

DECYZJE/POZWOLENIA POKONCESYJNE

plan ruchu zakładu górniczegozatwierdzany przez właściwy organ nadzoru górniczego po uprzednim zaopiniowaniu wójta

pozwolenie na budowę zakładu górniczegowłaściwy okręgowy urząd górniczy

  wymagane
  może być zobowiązany
  niewymagane

1. Projektu robót geologicznych określa w szczególności:
- cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia,
- rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych,
- harmonogram robót geologicznych,
- przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne,
- przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych, sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także czynności   mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.

2. Plan ruchu zakładu górniczego określa szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia:
- bezpieczeństwa powszechnego,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zakładu górniczego,
- prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem,
- ochrony środowiska wraz z obiektami budowlanymi,
- zapobiegania szkodom i ich naprawiania.


Powrót
FNEZ SMDI
Copyright © 2018 FNEZ - Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Gaz łupkowy i łupki: szczelinowanie, oddziaływania łupków
Projekt i wykonanie Talem Technologies Sp. z o.o.